• Facebook
  • RSS
  • QR Code
  • You Tube
Header

Lupus Harta Tidak Patuh Syariah di Baitulmal

Pengurusan harta ummah telah mendapat perhatian sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Tanpa penggunaan istilah Baitulmal secara rasmi, ia telah wujud dari segi pengamalannya sebagai satu tempat khusus untuk menyimpan harta atau khazanah umat Islam pada ketika itu.

Menurut sarjana Islam, Baitulmal telah ditubuhkan secara rasmi pada zaman pemerintahan Umar al-Khattab dikenali sebagai Diwan dan kemudiannya dinamakan semula sebagai Baitul-Mal lil-Muslimin (rumah harta bagi orang-orang Islam), mempunyai fungsi seperti Perbendaharaan Negara dalam konteks amalan masa kini.

Sumber pendapatan baitulmal terdiri daripada pelbagai bentuk seperti zakat, jizyah, kharaj, harta wakaf, harta rampasan perang, perlombongan, harta karun, lebihan pusaka yang tidak berwaris dan lain-lain lagi termasuk juga sumber-sumber yang diputuskan oleh pemerintah melalui ijtihad dan maslahah.

Di Malaysia, Baitulmal ditadbir oleh Majlis Agama Islam Negeri-negeri (MAIN) selaras dengan Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan urusan agama di bawah senarai negeri.

MAIN diberikan tanggungjawab untuk menguruskan pentadbiran agama Islam di negeri-negeri terutamanya yang melibatkan soal harta dan kewangan Baitulmal.

Harta tidak patuh syariah merujuk kepada apa-apa jenis harta yang diperolehi hasil daripada transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam seperti riba, judi dan rasuah, atau kerana campur aduk antara aktiviti yang dibenarkan oleh syarak dengan yang sebaliknya.

Oleh demikian, harta tidak patuh syariah ini boleh jadi haram, dan dalam keadaan yang tertentu boleh jadi juga syubhah (samar-samar).

Islam melarang umatnya untuk menggunakan tatacara yang tidak berlandaskan syariat Islam dalam pengumpulan harta seperti amalan riba, judi, rasuah dan sebagainya kerana ia boleh membawa kepada impak-impak yang negatif seperti penindasan dan pertelingkahan.

Firman Allah SWT mafhum-Nya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (al-Nisa': 29)

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradawi, sesuatu yang haram itu tidak boleh dimiliki sebaliknya ia menjadi milik kepada maslahah 'ammah seperti dibelanjakan kepada perkara-perkara kebajikan antaranya membantu golongan fakir dan miskin, anak-anak yatim, musafir, jihad di jalan Allah SWT, perkembangan dakwah Islam, pembinaan masjid dan pusat-pusat Islam, penyediaan para pendakwah, penerbitan kitab-kitab agama dan seumpamanya daripada perkara-perkara yang bersifat kebajikan.

Harta tidak patuh syariah juga tidak boleh digunakan bagi tujuan kepentingan diri sendiri atau keluarga. Menurut al-Qaradawi, ia juga haram secara yakin untuk ditinggalkan dalam akaun bank konvensional (dalam kes faedah riba).

Harta tidak patuh syariah ini jika daripada jenis yang boleh dimanfaatkan seperti wang, ia tidak seharusnya dimusnahkan seperti dengan membakar atau mencampakkannya ke dalam laut.

Fuqaha semasa seperti al-Qaradawi menjelaskan bahawa perbuatan ini menyalahi kaedah syarak yang melarang tindakan idha'ah al-mal iaitu mensia-siakan harta tanpa dimanfaatkan oleh sesiapa.

Mungkin ada yang mempertikaikan, bagaimana harta yang haram dan tidak baik ini boleh disedekahkan kepada golongan fakir dan miskin atau perkara-perkara kebajikan sedangkan kita sendiri tidak tergamak untuk menggunakannya? Menjawab persoalan ini, al-Qaradawi menjelaskan bahawa pada hakikatnya harta tersebut sememangnya haram dan tidak baik dalam konteks orang yang mendapatkannya secara tidak halal.

Sebaliknya, dalam konteks fakir miskin dan juga perkara-perkara kebajikan, ia adalah baik dan harus untuk digunakan.

Institusi Baitulmal dalam konteks maslahat umum ini, boleh berfungsi sebagai pemegang amanah kepada harta tidak patuh syariah untuk dibelanjakan demi kepentingan masyarakat secara umum.

Ini bertepatan dengan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kali Ke-3, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam bertarikh 21 Januari 1971 yang telah menetapkan bahawa: "Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan seseorang muslim dalam mana-mana bank harus diterima olehnya atas alasan kerana kecemasan itu juga, tetapi wang faedah itu hendaklah dimasukkan dalam Baitulmal atau untuk kegunaan muslihat umum".

Dana Baitulmal sememangnya boleh dinikmati oleh semua golongan termasuk orang bukan Islam. Agihan dalam bentuk maslahah 'ammah terutamanya dalam bentuk infrastruktur seperti pembinaan terusan atau tali air, jalan raya, jambatan, bangunan awam, bandar-bandar baru dan sebagainya boleh dimanfaatkan oleh semua pihak sama ada orang Islam atau bukan Islam.

Secara prinsipnya, zakat itu diambil daripada orang Islam yang kaya dan diagihkan kepada golongan fakir dari kalangan mereka juga. Bagaimanapun, fuqaha bersepakat mengharuskan pemberian kepada bukan Islam dalam bentuk sedekah yang sunat (tatawwu') pada perkara yang tidak bercanggah dengan kepentingan Islam.

Sehubungan itu, hasil-hasil Baitulmal yang sedemikian bolehlah diberikan kepada golongan fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sama ada dari kalangan orang Islam mahupun bukan Islam.

Ini jelas menunjukkan bahawa agama Islam adalah agama yang adil dan agama untuk semua. Di samping mengutamakan kepentingan umatnya, ajaran Islam turut menekankan kebajikan penganut agama lain yang bernaung di bawah pemerintahan Islam dalam menikmati manfaat daripada dana umat Islam seperti dana baitulmal, sedekah, kemudahan awam dan sebagainya.

Didapati ramai dalam kalangan masyarakat Islam di negara kita kebuntuan atau tidak sedar akan kaedah penjernihan yang sepatutnya dilakukan apabila terlibat dengan penghasilan wang tidak patuh syariah terutamanya wang riba hasil simpanan di bank-bank konvensional dan juga sekuriti-sekuriti tidak patuh syariah.

Alternatif-alternatif dalam sistem kewangan Islam seperti perbankan Islam, takaful, al-rahnu dan sebagainya telah tersedia di hadapan kita. Sekiranya masih terjebak juga dengan aktiviti tidak patuh syariah, kaedah melupuskan hasilnya juga telah diterangkan secara jelas oleh ulama.

Dalam konteks ini, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (Jawhar) dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN) serta agensi lain sedang giat mempromosikan penyaluran wang tidak patuh syariah ke Baitulmal demi pembangunan ummah.

sumber : Arkib Utusan Malaysia 24/06/2009

Artikel Penuh: http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?dt=0624&pg=ba_01.htm&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&y=2009#ixzz4CGThI2z4 

© Utusan Melayu (M) Bhd 

Pengurusan harta ummah telah mendapat perhatian sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Tanpa penggunaan istilah Baitulmal secara rasmi, ia telah wujud dari segi pengamalannya sebagai satu tempat khusus untuk menyimpan harta atau khazanah umat Islam pada ketika itu.

Menurut sarjana Islam, Baitulmal telah ditubuhkan secara rasmi pada zaman pemerintahan Umar al-Khattab dikenali sebagai Diwan dan kemudiannya dinamakan semula sebagai Baitul-Mal lil-Muslimin (rumah harta bagi orang-orang Islam), mempunyai fungsi seperti Perbendaharaan Negara dalam konteks amalan masa kini.

Sumber pendapatan baitulmal terdiri daripada pelbagai bentuk seperti zakat, jizyah, kharaj, harta wakaf, harta rampasan perang, perlombongan, harta karun, lebihan pusaka yang tidak berwaris dan lain-lain lagi termasuk juga sumber-sumber yang diputuskan oleh pemerintah melalui ijtihad dan maslahah.

Di Malaysia, Baitulmal ditadbir oleh Majlis Agama Islam Negeri-negeri (MAIN) selaras dengan Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan urusan agama di bawah senarai negeri.

MAIN diberikan tanggungjawab untuk menguruskan pentadbiran agama Islam di negeri-negeri terutamanya yang melibatkan soal harta dan kewangan Baitulmal.

Harta tidak patuh syariah merujuk kepada apa-apa jenis harta yang diperolehi hasil daripada transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam seperti riba, judi dan rasuah, atau kerana campur aduk antara aktiviti yang dibenarkan oleh syarak dengan yang sebaliknya.

Oleh demikian, harta tidak patuh syariah ini boleh jadi haram, dan dalam keadaan yang tertentu boleh jadi juga syubhah (samar-samar).

Islam melarang umatnya untuk menggunakan tatacara yang tidak berlandaskan syariat Islam dalam pengumpulan harta seperti amalan riba, judi, rasuah dan sebagainya kerana ia boleh membawa kepada impak-impak yang negatif seperti penindasan dan pertelingkahan.

Firman Allah SWT mafhum-Nya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (al-Nisa': 29)

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradawi, sesuatu yang haram itu tidak boleh dimiliki sebaliknya ia menjadi milik kepada maslahah 'ammah seperti dibelanjakan kepada perkara-perkara kebajikan antaranya membantu golongan fakir dan miskin, anak-anak yatim, musafir, jihad di jalan Allah SWT, perkembangan dakwah Islam, pembinaan masjid dan pusat-pusat Islam, penyediaan para pendakwah, penerbitan kitab-kitab agama dan seumpamanya daripada perkara-perkara yang bersifat kebajikan.

Harta tidak patuh syariah juga tidak boleh digunakan bagi tujuan kepentingan diri sendiri atau keluarga. Menurut al-Qaradawi, ia juga haram secara yakin untuk ditinggalkan dalam akaun bank konvensional (dalam kes faedah riba).

Harta tidak patuh syariah ini jika daripada jenis yang boleh dimanfaatkan seperti wang, ia tidak seharusnya dimusnahkan seperti dengan membakar atau mencampakkannya ke dalam laut.

Fuqaha semasa seperti al-Qaradawi menjelaskan bahawa perbuatan ini menyalahi kaedah syarak yang melarang tindakan idha'ah al-mal iaitu mensia-siakan harta tanpa dimanfaatkan oleh sesiapa.

Mungkin ada yang mempertikaikan, bagaimana harta yang haram dan tidak baik ini boleh disedekahkan kepada golongan fakir dan miskin atau perkara-perkara kebajikan sedangkan kita sendiri tidak tergamak untuk menggunakannya? Menjawab persoalan ini, al-Qaradawi menjelaskan bahawa pada hakikatnya harta tersebut sememangnya haram dan tidak baik dalam konteks orang yang mendapatkannya secara tidak halal.

Sebaliknya, dalam konteks fakir miskin dan juga perkara-perkara kebajikan, ia adalah baik dan harus untuk digunakan.

Institusi Baitulmal dalam konteks maslahat umum ini, boleh berfungsi sebagai pemegang amanah kepada harta tidak patuh syariah untuk dibelanjakan demi kepentingan masyarakat secara umum.

Ini bertepatan dengan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kali Ke-3, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam bertarikh 21 Januari 1971 yang telah menetapkan bahawa: "Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan seseorang muslim dalam mana-mana bank harus diterima olehnya atas alasan kerana kecemasan itu juga, tetapi wang faedah itu hendaklah dimasukkan dalam Baitulmal atau untuk kegunaan muslihat umum".

Dana Baitulmal sememangnya boleh dinikmati oleh semua golongan termasuk orang bukan Islam. Agihan dalam bentuk maslahah 'ammah terutamanya dalam bentuk infrastruktur seperti pembinaan terusan atau tali air, jalan raya, jambatan, bangunan awam, bandar-bandar baru dan sebagainya boleh dimanfaatkan oleh semua pihak sama ada orang Islam atau bukan Islam.

Secara prinsipnya, zakat itu diambil daripada orang Islam yang kaya dan diagihkan kepada golongan fakir dari kalangan mereka juga. Bagaimanapun, fuqaha bersepakat mengharuskan pemberian kepada bukan Islam dalam bentuk sedekah yang sunat (tatawwu') pada perkara yang tidak bercanggah dengan kepentingan Islam.

Sehubungan itu, hasil-hasil Baitulmal yang sedemikian bolehlah diberikan kepada golongan fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sama ada dari kalangan orang Islam mahupun bukan Islam.

Ini jelas menunjukkan bahawa agama Islam adalah agama yang adil dan agama untuk semua. Di samping mengutamakan kepentingan umatnya, ajaran Islam turut menekankan kebajikan penganut agama lain yang bernaung di bawah pemerintahan Islam dalam menikmati manfaat daripada dana umat Islam seperti dana baitulmal, sedekah, kemudahan awam dan sebagainya.

Didapati ramai dalam kalangan masyarakat Islam di negara kita kebuntuan atau tidak sedar akan kaedah penjernihan yang sepatutnya dilakukan apabila terlibat dengan penghasilan wang tidak patuh syariah terutamanya wang riba hasil simpanan di bank-bank konvensional dan juga sekuriti-sekuriti tidak patuh syariah.

Alternatif-alternatif dalam sistem kewangan Islam seperti perbankan Islam, takaful, al-rahnu dan sebagainya telah tersedia di hadapan kita. Sekiranya masih terjebak juga dengan aktiviti tidak patuh syariah, kaedah melupuskan hasilnya juga telah diterangkan secara jelas oleh ulama.

Dalam konteks ini, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (Jawhar) dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN) serta agensi lain sedang giat mempromosikan penyaluran wang tidak patuh syariah ke Baitulmal demi pembangunan ummah.


sumber : Arkib Utusan Malaysia 24/06/2009
Artikel Penuh: 
http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?dt=0624&pg=ba_01.htm&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&y=2009#ixzz4CGThI2z4 
© Utusan Melayu (M) Bhd 

Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
Bangunan Wan Mat Saman, 05000 Alor Setar, Kedah Darul Aman 
Tel: +604 - 702 6200 Fax: +604 - 702 6201
Email: maik[at]kedah[dot]gov[dot]my
Hakcipta Terpelihara © 2016 Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
Penterjemahan Bing digunakan untuk bahasa selain daripada English dan Melayu.
Sesuai dipaparkan menggunakan Internet Explorer 9.0 ke atas dengan resolusi 1280 x 768

Masa Capaian: saat
Kemaskini Terakhir: Sabtu, 15 Januari 2022
Ezyweb Content Management System